top of page

SİRKÜLER 2024/07

Güncelleme tarihi: 12 Şub

05-12 Şubat 2024 tarihleri arasında mevzuatta yapılan değişiklikler.


05-12/02/2024 tarihleri arasında mevzuatta yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.


1-) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SeriNo: 50) Yayımlandı


26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ile Örnek yürürlükten kaldırılmış ve birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


“Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.” Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri(kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.


Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2.000 TL’yi” ibaresi“ işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir. Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümünde yer alan Örnek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Örnek: Pamuk toptancısı (A), 14/4/2024 tarihinde tekstil firması (B)'ye 500.000 TL karşılığında pamuk teslim etmiş, hesaplanan (500.000 x 0,10 =)50.000 TL KDV’nin (50.000 x 0,10 =)5.000 TL’lik kısmı (A)’ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (50.000 x 0,90 =) 45.000 TL’lik kısmı ise (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Nisan/2024 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiştir. İşleme ilişkin fatura (B) tarafından 21/4/2024 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya ödediği 5.000 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan edip 23/5/2024 tarihinde ödediği 45.000 TL’yi Nisan/2024 dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır. Söz konusu pamuğun (1/5)’i 10/6/2024 tarihinde (A)’ya iade edilmiştir. Bu durumda (B), (A)’dan 101.000 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 1.000 TL’yi1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir. (A) ise, aynı dönemde 1.000 TL’yi1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 1.000 TL’lik kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmiş ve indirim konusu yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.”2-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)Yayınlandı


23/11/2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/35) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli“ ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri”(kauçuktan yeni dış lastikler) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.3-) Gelir Vergi Dairesinin Görüşleri


Dönem sonu işlemlerinde riskli durumlar ve İdarenin görüşleri.


BELGE_1
.pdf
PDF dosyasını indir • 10.19MB
Bilgi edinilmesini önemle rica ederim…


YMM Bahri OLGUN
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page