top of page

Sirküler

9 Şub 2022

2022 YILI İÇİN YILLIK NET 214.625,00 TL’ YE KADAR ÖDENEN HUZUR HAKKI TUTARLARININ , ŞİRKETLERE HERHANGİ BİR VERGİ YÜKÜ YOKTUR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.Maddesine göre ,Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ve huzur hakları ücret sayılan ödemeler olarak sınıflandırılmıştır.

28 Ara 2021

KVKK – VERBİS BİLDİRİMİ

Çalışan sayısı 50’den çok,
Bilanço aktifi 25 milyon TL’den fazla
Olanlarla,
Bu rakamlardan daha az olmasına rağmen Dişçi – Diyetisyen – Psikolog – Özel muayenehaneler gibi kuruluşlar
31.12.2021 ‘e kadar VERBİS Sistemine kayıt olmak zorundalar.

1 Kas 2021

YURTDIŞI HARCIRAH TUTARLARI

2021 yılında Bütçe Kanunu’na göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Temmuz ayında değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir: Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da, 01.01.2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmış ve söz konusu Karar, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 Genelgesi dikkate alınarak yenilenmiştir. Bu defa aynı Genel Müdürlüğün 7 Temmuz 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelgesi’nde 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,057019) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

1 Kas 2021

VERGİ İNCELEMELERİ

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun’un 17 ve 18’inci maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nunda vergi incelemesine ilişkin hükümleri düzenleyen 139 ve 140’ıncı maddesinde 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek değişiklikler yapılmıştır.

27 Eki 2021

İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak; ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu kapsamı dışında bulunan ülkeler (29 ülke) yeniden belirlenmiş, ayrıca bazı ülkelere (10 ülke) yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin %50’sinin tasarrufu serbest bırakılmıştır.

26 Eki 2021

YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıda belirtilen konularda yeni hükümler getirilmiştir.

26 Eki 2021

İŞYERİ TESCİL BİLDİRİMİ

SGK işyeri tescil bildiriminde yeni uygulamalar yürürlüğe konmuştur: Sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde istenir. Aşağıda belirtilen işyerlerinin tescilinde;

19 Eki 2021

YENİDEN DEĞERLEME VE SERMAYE ARTIRIMI

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun onay aşamasında olup 31’inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi değiştirilmek suretiyle Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme konularında yeni düzenlemelerin yasalaşması beklenmektedir.

18 Eki 2021

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

19 Ekim 2021 tarihli 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Defter-Beyan sisteminde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

5 Eki 2021

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ

315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılmak suretiyle, uygulamaya ilişkin yeni usul ve esaslar belirlenmiştir: Gerek mahsup yoluyla gerek nakden yapılacak iadelerde başvuru formları ve süreçleri değiştirilmiştir.

1 Eki 2021

İNDİRİMLİ KDV VE KİRA ÖDEMELERİNDEN YAPILAN İNDİRİMLİ STOPAJ UYGULAMA SÜRESİ 30.09.2021 TARİHİNDE BİTTİ.

Bazı hizmet sektörlerinde uygulanan indirimli KDV oranları ve kira ödemelerinde kesilen indirimli stopaj oranı uygulaması 30.09.2021 tarihi itibari ile sona ermiştir. 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren kanuni oranlar uygulanacak olup bu oranlar aşağıda yer almaktadır.

1 Eki 2021

MEVDUAT FAİZLERİ İLE KATILIM BANKALARINCA ÖDENEN KÂR PAYLARINA UYGULANAN DÜŞÜK ORANLI TEVKİFAT

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a geçici 2. madde eklenmek suretiyle yapılan düzenleme ile Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle (31 Aralık 2020 tarihine kadar) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yukarıda belirtilen kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Bu kez 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

1 Eki 2021

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİ

30.09.2021 tarihinden itibaren, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüktedir.

1 Eki 2021

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ

Sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1 Eki 2021

YENİLENMİŞ ÜRÜN NİTELİKLİ CEP TELEFONLARININ KDV ORANI YÜZDE 1’E İNDİRİLDİ.

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV Oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi. "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listesine ek yapıldı.

24 Eyl 2021

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları yeniden belirlenmiştir. Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilir. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.

23 Eyl 2021

MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLMESİ GEREKEN VERGİLERDE YASAL FAİZ

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 112’nci maddesinin 6322 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 4’üncü fıkrası gereğince, 15.06.2012 tarihinden sonra tahsil edilen ve yargı kararı uyarınca iade edilmesi gereken vergilerin 6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte iade edilmesi mümkündür.

1 Eyl 2021

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA FATURA DÜZENLEME SÜRESİ

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen usul ve esaslar 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.
İhrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı) teslimleri hariç olmak üzere, faturanın aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

31 Ağu 2021

YENİDEN YAPILANDIRMADA SÜRE UZATIMI

7326 sayılı Kanundaki başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.
7326 Sayılı kanun uygulanmasında başvuru süreleri 31/08/2021 tarihinde sona ermekteydi. Ancak, bu süreler 27/08/2021Tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, başvurular için 30/09/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.
Süre uzatımı neticesinde mükelleflerin İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ DE 1 AY UZATILMIŞTIR. Buna göre;

29 Ağu 2021

“GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN
31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ
GEREKİYOR.

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil);
a) Kurumlar vergisi mükellefleri ile;
b) Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerine, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini 31.08.2021 tarihine kadar elektronik ortamda verme zorunluluğu getirildi.

bottom of page